અધ્યતન સમાચાર

  • “સદાચાર યાત્રા” ના સમાપન પ્રસંગ કાર્યક્રમ...

    રાજ્યની ભાજપ સરકારે આચરેલ વ્યાપક ભ્રષ્ટાચાર તથા રાજ્યની પ્રવર્તમાન ગંભીર કાયદો-વ્યવસ્થાની કથળી ગયેલી સ્થિતિ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખોટા દવાઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલા જુઠ્ઠાણાઓથી લોકોને અવગત કરાવવા તથા કોંગ્રેસ નીતિ

    Read More ›