અધ્યતન સમાચાર

  • તે આવ્યા, તે છવાઈ ગયા અને તે જીતી ગયા –...

    મારી આદર્શની મૂર્તિ, ભારતના નાણામંત્રી અને યુ.પી.એ.ના રાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર, માન. શ્રી પ્રણવ મુખર્જીને હવાઈ અડ્ડાથી આજે આવકારતા હું ખૂબ જ ઉત્તેજના અનુભવી રહ્યો છું. તેમની હાજરીથી અદભુત લાગણી સાથે

    Read More ›