બધા મતદાન પરિણામો

Home » બધા મતદાન પરિણામો

મતદાન પ્રશ્ન : FDI થી સામાન્ય માણસને કઈ રીતે ફાયદો થશે?


કુલ મત છે : 757

ઊંચા ભાવ પર વસ્તુઓ : (136 મત, 18%)

વિવિધ ઉત્પાદનોમાં વિકલ્પ અને ઓછો ભાવ. : 483(483  મત , 64%)

વિકલ્પોનો ફાયદો ગુમાવશે : 112(112  મત , 15%)